ผู้ที่มีบัญชีธนาคารออมสิน ช่วยเหลือรายละ 700

ผู้ที่มีบัญชีธนาคารออมสิน ช่วยเหลือรายละ 700

~

~

ธนาคารออมสิน แจกเงิน 700 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี การก่อตั้งธนาคารออมสิน ผู้สนใจสามารถดูวิธีการรับชุดของขวัญมูลค่า 700 บาท จากธนาคารออมสิน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธนาคารออมสินฉลองครบรอบ 108 ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนและเกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน

~

~

ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรราชการหรือบัตรประจำตัวข้าราชการของบิดาหรือมารดาหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตนของบุคคลที่มีหมายเลขประจำตัวที่กำหนด

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา ธนาคารจะฝากเงินเริ่มต้นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เยาว์5 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขการชำระเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับเด็กแรกเกิดตามประกาศนี้ตามที่เห็นสมควรในอนาคต นอกจากเงิน 700 บาท ธนาคารยังส่งกระป๋องครบรอบ 108 ปี เพียงฝากเงิน 700 บาทขึ้นไป

คุณก็จะได้กระปุกออมสินอายุ 108 ปี (คนละ 1 กระป๋อง) การจองมีจำนวนจำกัด นอกจากการฉลองครบรอบ 108 ปีของการฝากเงินพิเศษและการบริจาคชีวิตและครอบครัว…
VDO ผู้ที่มีบัญชีธนาคารออมสิน ช่วยเหลือรายละ 700

~

~

~

~

VDO ผู้ที่มีบัญชีธนาคารออมสิน ช่วยเหลือรายละ 700

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.