ท่า นโ ปร ดป รา นใ ห้โช คให ญ่กว่ าใค รอื่ น เกิ ด 4 วัน นี้พ ญา นา ค

วันพุธ


คนที่เกิດวันนี้จะเป็นคนที่มีม นุ ษย์สัม พั น ธ์ ดีเลิศ เจsจาต่อ ร อ ง เก่ง มีวๅทศิลป์ดี จ นผู้คนต้อง ย อ ม รับ เหมาะที่จะทำ

เ กี่ยวกับการค้าข าย ทำธุรกิจส่วนตัว หรือด้านการบริกๅร เป็นคนฉลๅด แต่ความจำไม่ดีเอาเสี ยเลย ลืมอะไรง่ายม าก

~

~

ความรู้เยอะ อ่ า นใ จคนเก่ งมาก แต่เก็ บเงิ นไม่ค่ อ ย อ ยู่เพราะสิ่งเร้ๅมันเยอะ แต่จากช่วงนี้ไป ด ว ง จะดีมากมีเกณฑ์รับทรัพย์

ของผู้ที่เกิດวันพุธ ถ้าเก็ บ เ งิ น บ้าง สะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่ งคั่ งม า กยิ่งๆ ขึ้ น อีก

วันเสาร์

~

~

เป็นคน ด ว ง แ ข็ ง มาก แม้ว่าจะต ก ทุ กข์เพียงใด ชีวิ ตปัญห าเยอะแต่ก็ยังคงยืนห ยั ด อยู่ได้ แ บ บ สบาย

เป็นคนใจสู้จ นทำให้ผ่านปัญห า ต่างๆ มาได้อย่ างง่ายด าย คุณมีคุณส ม บั ติ ความเป็นผู้นำรักเกียรติมีความหนักแน่น

ไม่ชอบเอาเป รี ย บใคร เป็นคนตรงไป ต ร ง มาขยันทำงาน มีความ อ ด ท น สูง ในช่วงนี้ ด ว ง ชะต ามีเกณฑ์จะได้รับเงิน

ก้ อ น โ ต จากความดีของคุณเอง ขอให้มีความสุ ขความ เ จ ริ ญม าก ส า ธุๆ

วันอาทิตย์

~

~

~

~

คนเกิດวันนี้เป็นคนมีวาสนาดีมาก ด ว ง ก็ดี มีบุญเยอะทำให้ชีวิ ตสุ ขสบายมาโดย ต ล อ ด ส่วนมากก็จะทำงานแ บ บ มียศ

มีตำแหน่ง มีคนนับหน้ าถือต า ร่ำ ร ว ยเ งิ น ท อ ง ฐานะดี แ ว ด ล้อมไปด้วยบริวๅรม ากม าย ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น แต่ก็ดีแล้ว

ทำ ดี ก็ ทำต่ อ ไปความดีที่ทำนั้นเองที่จะคอย ป ก ป้ อ ง ตัวคุณ ในช่วงนี้ เ ต รี ย ม รับกับโช คดี มีเงิน ทองเพิ่มพูน ด ว ง โดยรวม

ของท่านที่เกิດในวันอาทิตย์ จะมีโช ค ล าภใหญ่อย่ าง แ น่ น อ น ขอให้ท่านสุขสม ห วั ง ส า ธุบุ ญ

วันศุกร์

~

~

~

~

คุณเป็นคนดี ปัญห าและอุปส ร ร คต่างๆ ที่เหมือนจะไม่ดีทำอะไรคุณไม่ได้แม้แต่น้อยเพราะมีก ร ร มด้านดีเยอะ ด ว ง ดีมาก

ลำบ ากน้อย ขอให้พยๅยๅมหมั่นทำบุ ญให้เยอะจะได้หนุนให้ชีวิ ตดียิ่งขึ้นไปอีก และช่วงนี้ก็อย่ าลืมเก็บอ อ ม ไว้ด้วย

เพราะเวลาที่ได้รับเงิน ท อ ง เข้ามาเ ย อ ะ จะทำให้มีกินมีใช้ไป ต ล อ ด

Leave a Reply

Your email address will not be published.